Es preten que l'alumnat adquirisca les ferramentes fonamentals per a la interpretació i creació artística